Promocja Russell Hobbs Cash Back

http://makow84.pl/Promocje/Russell_Hobbs_Cash_Back/Cashback_baner_26_03_2018.jpg

REGULAMIN PROMOCJI CASHBACK
„……”
NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI
1. Organizatorem Akcji Promocyjnej "…….” (dalej „Promocja”) jest Mr Target sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Raciborskiej 35a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000387210, NIP 6423157605, o kapitale zakładowym w wysokości 61.950,00 zł, zwana dalej „Organizatorem Akcji Promocyjnej” lub zamiennie: „Organizatorem”.
TERMIN I MIEJSCE PROMOCJI
2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Promocja ma zasięg ogólnopolski.
3. Sprzedaż Promocyjna produktów uprawniających do wzięcia udziału w Promocji, trwa od dnia 26.03.2018 r. do dnia 31.05.2018 r. w sklepach stacjonarnych i od dnia 26.03.2018 r. godz. 00:01 do dnia 31.05.2018 r. do godziny 23:59 w sklepach internetowych (decyduje data i godzina zapisania zamówienia na serwerze sklepu internetowego) lub do wyczerpania Puli Zwrotów, w tym okres nadsyłania zgłoszeń do Promocji trwa od dnia 26.03.2018 roku do dnia 31.05.2018 roku, z zastrzeżeniem że Zwroty są realizowane w kolejności Zgłoszeń do wyczerpania Puli Zwrotów. O momencie przesłania Zgłoszenia decyduje data zarejestrowania Zgłoszenia przez system (data serwera) obsługujący stronę Promocji (tj. ……). W momencie zarejestrowania Zgłoszenia przez system informatyczny obsługujący Stronę Promocji, Uczestnikowi dokonującemu Zgłoszenia poprzez Formularz Zgłoszeniowy pojawia się komunikat potwierdzający, że jego Zgłoszenie jest zarejestrowane. Czas dokonywania Zgłoszeń nie obejmuje czasu weryfikacji Zgłoszeń, dokonywania przez Organizatora Zwrotów, a także rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Organizator powiadomi o wyczerpaniu Puli Zwrotów na stronie internetowej .................... W Promocji biorą udział produkty opisane w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, wprowadzone do obrotu przez SPECTRUM BRANDS POLAND SPÓŁKA z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7 A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000063377, NIP 951-19-83-304.
4. Termin wysyłania Zgłoszeń do Promocji upływa w dniu 8.06.2018 roku o godz. 23:59.
PRODUKTY OBJĘTE SPRZEDAŻĄ PROMOCYJNĄ
5. Sprzedażą Promocyjną objęte są wybrane, fabrycznie nowe produkty w oryginalnych opakowaniach sprzedawane pod marką Russell Hobbs, (dalej: "Produkty Promocyjne") na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Listę Produktów Promocyjnych stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6. Promocją nie są objęte Produkty pochodzące ze sprzedaży wtórnej (komisowej lub podobnej).
UCZESTNICY PROMOCJI
7. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 poniżej, uczestnikami Promocji („Uczestnik", „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zakupu przez Uczestnika przynajmniej jednego Produktu Promocyjnego.
8. W Promocji nie mogą brać udziału osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją.
9. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: rodziców, dzieci, małżonków i rodzeństwo, przy czym zastrzeżenie dotyczy osób, które brały bezpośredni udział przy realizacji Promocji oraz tych, które pracowały nad jego projektem i wdrożeniem.
DANE OSOBOWE
10. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Promocji w związku z realizacją postanowień jej Regulaminu jest Organizator Akcji Promocyjnej, a także spółka SPECTRUM BRANDS POLAND SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie (02-366), ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000063377, REGON: 016359527, NIP: 951-19-83-304, i spółka Salelifter sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000472712, NIP: 642-31-83-413, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł;
11. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych (na podstawie odrębnej zgody) jest Organizator Akcji Promocyjnej, a także spółka SPECTRUM BRANDS POLAND SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie (02-366), ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000063377, REGON: 016359527, NIP: 951-19-83-304 i spółka Salelifter sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000472712, NIP: 642-31-83-413, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł;
12. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zakres wskazany w Zgłoszeniu.
13. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb prawidłowego przeprowadzenia Promocji. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz uzyskania informacji o jego prawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych przez Użytkownika danych.
NAGRODY W PROMOCJI
14. W Promocji przewidziano Zwrot Uczestnikowi Promocji na wskazany przez niego rachunek bankowy kwoty 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) za zakup Produktów Promocyjnych przy zachowaniu warunków Promocji (dalej: Zwrot) dokonany na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Liczba Zwrotów jest ograniczona do 600 sztuk (słownie: sześciuset sztuk). Warunkiem otrzymania Zwrotu przez Uczestnika Promocji na wskazany przez niego rachunek bankowy, jest prawidłowo wypełniony formularz Landing page oraz potwierdzenie zgłoszenia poprzez kliknięcie w email potwierdzający.
15. W przypadku wyczerpania Puli Zwrotów Organizator poinformuje o tym na stronie …...
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli Zwrotów.
17. Za dokonanie jednego zakupu Produktu Promocyjnego w czasie trwania Promocji, pod warunkiem dokonania kompletnego i zgodnego z Regulaminem zgłoszenia w czasie dokonywania zgłoszeń, tj. najpóźniej do dnia 25.05.2018 roku, Uczestnikowi przysługiwać będzie Zwrot w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) za Produkt Promocyjny, wskazany na dowodzie dokonania zakupu promocyjnego, którego skan lub zdjęcie zostało przesłane w zgłoszeniu. W przypadku gdy jeden dowód dokonania zakupu promocyjnego potwierdza dokonanie zakupu przynajmniej dwóch Produktów Promocyjnych, zwrot promocyjny zostanie udzielony w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), Organizator przewidział w Promocji Pulę Zwrotów w ilości 600 sztuk (sześćset sztuk) , zwaną dalej: „Pulą Zwrotów”. 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Zwrotu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych bankowych, adresowych i/lub kontaktowych. Jeżeli z tego powodu kontakt z uczestnikiem lub wykonanie przelewu nie będzie możliwa, traci on prawo do uzyskania zwrotu.
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
20. Podstawą do wzięcia udziału w Promocji może być jedynie zakup Produktów Promocyjnych nowych oraz w terminie i w sposób opisany w Regulaminie.
21. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie poniższe warunki:
a.) Dokonać w terminie od dnia 26.03.2018 r. do dnia 31.05.2018 r. zakupu produktu marki Russell Hobbs spośród produktów określonych w Załączniku nr 2 niniejszego Regulaminu. Zakup Produktów Promocyjnych musi być udokumentowany wyłącznie dowodem zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT, przy czym jeden dowód zakupu uprawnia do wysłania jednego Zgłoszenia do niniejszej Promocji.
b.) Nie później niż do dnia 08.06.2018 roku o godz. 23:59 (włącznie) wysłać zgłoszenie w formie elektronicznej poprzez stronę ……………….., wypełniając poprawnie formularz z danymi kontaktowymi i numerem konta bankowego Uczestnika Promocji oraz wgrywając poprzez formularz kopię dowodu zakupu wraz z kopią kodu kreskowego EAN wyciętego z opakowania Produktu Promocyjnego i zdjęcie opakowania produktu objętego promocją.
c.) Przesłać skany lub zdjęcia przedstawiające dowód zakupu o którym mowa w lit. b) powyżej. Zdjęcie lub skan nie powinno przekraczać wielkości 1 (jeden) MB i być wykonane w formacie .jpg; .png; .gif; .tif; .pdf.;
22. Każdy Uczestnik Promocji ma prawo wziąć udział w promocji maksymalnie do 3 (trzech) razy. Przesłanie większej ilości zgłoszeń lub zakup większej ilości Produktów Promocyjnych nie upoważnia do otrzymania kolejnego Zwrotu.
23. Każdy Uczestnik Promocji winien przesłać oryginał dowodu dokonania zakupu Produktu Promocyjnego rozumieniu Regulaminu, który to dowód zakupu spełnia następujące warunki: a) paragon fiskalny jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep – podmiot faktycznie prowadzący detaliczną sprzedaż produktów AGD w punkcie handlowym lub prowadzi taką sprzedaż na odległość, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany; b) dowód zakupu nie jest uszkodzony, w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności, w szczególności dowód nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub więcej różnych dowodów zakupu; c) w liście zakupów na dowodzie zakupu jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył jednego z Produktów Promocyjnych, bądź też na dowodzie zakupu widnieje adnotacja przedstawiciela sklepu pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy jednego z Produktów Promocyjnych. Jeżeli z treści dowodu dokonania zakupu Produktu Promocyjnego nie wynika, iż Uczestnik dokonał zakupu Produktu Promocyjnego, w czasie trwania Promocji, na dowodzie dokonania zakupu Produktu Promocyjnego winna znaleźć się adnotacja dokonana przez przedstawiciela sklepu, potwierdzająca fakt zakupu Produktu Promocyjnego. Adnotacja winna być opatrzona również pieczątką sklepu i podpisem osoby dokonującej adnotacji.
24. W przypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości, co do prawdziwości dowodu zakupu, Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika Promocji przesłania przesyłką rejestrowaną oryginalnego dowodu zakupu Produktu Promocyjnego oraz oryginału wyciętego z opakowania Produktu Promocyjnego kodu EAN w celu ich weryfikacji przez Organizatora. Zawiadomienie Uczestnika nastąpi według wyboru Organizatora, drogą mailową lub telefoniczną. W każdym przypadku, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji autentyczności i treści dowodów zakupu nadesłanych przez Uczestników w ramach Zgłoszeń w każdym czasie. Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika, za pośrednictwem wysłanej wiadomości poczty elektronicznej, podania swoich danych w postaci imienia i nazwiska oraz przedstawienia oryginału dowodu dokonania zakupu Produktu Promocyjnego. Dowód dokonania Zakupu Promocyjnego i dane Uczestnika powinny zostać przesłane na adres Organizatora: ul. Grzybowska 2/42, 00-131 Warszawa listem poleconym lub zostać dostarczone osobiście pod wskazany adres, w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wezwania przez Organizatora (decyduje data nadania przesyłki lub dostarczenia osobistego do siedziby Organizatora). W razie, gdy na skutek weryfikacji, Organizator stwierdzi, iż dowód dokonania zakupu Produktu Promocyjnego nie jest autentyczny lub nie spełnia innych wymogów wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim dowodem posłużył z Promocji i pozbawić prawa do otrzymania Zwrotu, chyba że Uczestnik w inny sposób udowodni, że dokonał danego zakupu Produktu Promocyjnego.
Po dokonaniu weryfikacji prawdziwości udostępnionych dokumentów, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki rejestrowej nadanej przez Uczestnika Promocji lub osobistego dostarczenia do siedziby Organizatora, Organizator odeśle Uczestnikowi Promocji oryginał dowodu zakupu i wycięty kod EAN oraz poinformuje o decyzji odnośnie przyznania Zwrotu.
25. Uczestnik Promocji przesyła zgłoszenia na własny koszt. Poza sytuacją określoną w ust. 18 powyżej, Organizator nie przewiduje zwracania zgłoszeń czy odsyłania jakichkolwiek ich elementów.
26. Uczestnik traci prawo do Zwrotu jeżeli:
a.) Nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub
b.) Przysłane zdjęcie dowodu zakupu i wyciętego kodu kreskowego EAN będzie nieczytelne; lub
c.) Kod kreskowy EAN nie będzie wycięty z oryginalnego opakowania Produktu Promocyjnego; lub
d.) Na zarejestrowany dowód zakupu dokonano wcześniej zgłoszenia w ramach niniejszej Promocji;
e.) Nie poda prawidłowych danych niezbędnych do przesłania Zwrotu.
f.) Uczestnik Promocji odstąpi od umowy sprzedaży Produktu.
ODBIÓR ZWROTÓW
27. Zwroty zostaną wysłane na numer rachunku bankowego podany przez Uczestnika Promocji najpóźniej w terminie do 21 dni od przysłania poprawnego Zgłoszenia do Promocji. Przelew zwrotu będzie się odbywał za pośrednictwem serwisu zrabatowani.pl.
28. Udzielony Uczestnikowi Promocji Zwrot gotówki nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez Uczestnika Nagrody, jeśli brak doręczenia wynika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika (np. błędnie podany przez Uczestnika numer konta lub danych umożliwiających kontakt z Uczestnikiem Promocji).
REKLAMACJE
30. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Promocji mogą być zgłaszane w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Promocji, wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora: Reklamacja …………………….. („Reklamacja”). O dacie wysłania reklamacji decyduje data stempla pocztowego nadania przesyłki zawierającej Reklamację.
31. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny Reklamacji oraz treść żądania.
32. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. Komisja sporządzi protokół z przebiegu postępowania reklamacyjnego. O wyniku postępowania reklamacyjnego komisja powiadamia uczestnika Promocji w formie pisemnej, listem poleconym, wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
33. Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie www……….
34. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
ZAŁĄCZNIK nr 1
Formularz rejestracyjny do Promocji „………” dostępny na stronie www………...
Do odbioru zwrotu 50,00 zł za zakup upoważnia prawidłowe wypełnienie danych do przelewu na stronie Landing Page kampanii www……….. Po wypełnieniu formularza użytkownik otrzymuje na wskazany adres e-mail wiadomość, celem potwierdzenia wszystkich wpisanych danych w formularzu odbioru zwrotu cashback. W ciągu 21 dni od daty zgłoszenia uczestnik otrzyma zwrot w wysokości 50,00 zł.
ZGODA MARKETINGOWA
1)Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mr Target sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Raciborskiej 35a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000387210, NIP 6423157605; Salelifter sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Raciborskiej 35a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000472712, NIP 6423183413 i rejestrację moich danych osobowych w serwisie zrabatowani.pl; SPECTRUM BRANDS POLAND SPÓŁKA z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7 A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000063377, NIP 951-19-83-304 , oraz ich partnerów handlowych w celu marketingu bezpośredniego zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jestem świadomy, że mam możliwość wglądu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuacje oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie podlegają profilowaniu tj. automatycznemu podejmowaniu decyzji.
2) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) oraz na używanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez Mr Target sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Raciborskiej 35a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000387210, NIP 6423157605; Salelifter sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Raciborskiej 35a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000472712, NIP 6423183413; SPECTRUM BRANDS POLAND SPÓŁKA z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7 A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIIWydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000063377, NIP 951-19-83-304. , oraz ich partnerów handlowych . Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Załącznik nr 2
Lista produktów objętych promocją
Kod EAN
Symbol
Nazwa Produktu
4008496881147
24650-56
IMPACT ŻELAZKO
4008496813711
20630-56
POWERSTEAM ULTRA ŻELAZKO
4008496892457
21670-70
RETRO RIBBON RED CZAJNIK
4008496874620
21672-70
RETRO VINTAGE CREAM CZAJNIK
4008496892488
21671-70
RETRO CLASSIC NOIR CZAJNIK
4008496892518
21680-56
RETRO RIBBON RED TOSTER
4008496874675
21682-56
RETRO VINTAGE CREAM TOSTER
4008496892549
21681-56
RETRO CLASSIC NOIR TOSTER
4008496892570
21700-56
RETRO RIBBON RED EKSPRES DO KAWY
4008496874729
21702-56
RETRO VINTAGE CREAM EKSPRES DO KAWY
4008496892600
21701-56
RETRO CLASSIC NOIR EKSPRES DO KAWY
4008496879786
21963-70
LEGACY FLORAL WHITE CZAJNIK
4008496880478
21973-56
LEGACY FLORAL WHITE TOSTER
4008496940202
24320-56
LUNA COPPER EKSPRES DO KAWY
4008496940172
24280-70
LUNA COPPER CZAJNIK
4008496940233
24290-56
LUNA COPPER TOSTER
4008496942732
25081-56
BUBBLE SOFT PINK TOSTER
4008496942701
25080-56
BUBBLE SOFT GREEN TOSTER
4008496942763
24402-70
BUBBLE SOFT PINK CZAJNIK
4008496942794
24404-70
BUBBLE SOFT GREEN CZAJNIK
4008496969876
22101-56
FRYTOWNICA CYCLOFRY PLUS
4008496969821
22100-56
FRYTOWNICA CYCLOFRY
4008496892402
23180-56
NUTRI BOOST MULTI BLENDER

<a href="http://www.okazje.info.pl/sklep-internetowy/agd-warszawa/" target="_blank"><img style="width:160px; height:80px;" src="http://widgets.okazje.info.pl/YWdkLXdhcnN6YXdhLDA=/oiButtonSmall.png" alt="Opinie o AGD Warszawa w Okazje.info"/></a>

<div id="ceneo-nDdBAxEh0Ig">
Rekomendacje dostarcza <a href="http://www.ceneo.pl/;14031-0v" rel="nofollow" title="Ceneo.pl" target="_blank">Ceneo.pl</a>
</div>
<script>(function(w,d,t,a,c){w[a]=w[a]||[];w[a].push({id:'771fd2bd-74b5-46ce-9fd9-3ac318f6b052',container:'ceneo-nDdBAxEh0Ig'});if(!w[c]){w[c]=true;var s=d.createElement(t),g=d.getElementsByTagName(t)[0];s.src="http://ssl.ceneo.pl/shops/rc.js?accountGuid=d1cfd322-3cb6-48da-9dcf-15e6142bdf87&"+parseInt(new Date().getTime()/86400,10);s.async=true;g.parentNode.insertBefore(s,g);}}(window,document,'script','CeneoRecommendationWidgetOptions','CeneoRecommendationScriptLoaded'));</script>