Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge
2017-12-20

Air Board – satysfakcja gwarantowana 2023

Regulamin Promocji
„Air Board – satysfakcja gwarantowana 2023”
§ 1. Uwagi ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady udziału w promocji pod nazwą „Air Board – satysfakcja gwarantowana 2023” (dalej: „Regulamin”).
2. Organizatorem promocji pod nazwą „Air Board – satysfakcja gwarantowana 2023” („Promocja”) jest Leifheit Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 73, kod pocztowy: 00-833 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000435598, REGON: 146335316, NIP: 5272685204, kapitał zakładowy: 200.000 PLN (dalej: „Organizator” lub „Spółka”).
3. Koordynatorem Promocji są sieci handlowe współpracujące ze Spółką, w których to lokalizacjach będzie odbywać się Promocja (dalej: „Koordynatorzy”). W Promocji mogą wziąć udział Produkty zakupione wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej leifheitsklep.pl, stronach internetowych Koordynatorów oraz w sklepach stacjonarnych Koordynatorów.
4. Promocja będzie odbywać się w następujących miejscach:
a. na stronie internetowej Spółki www.leifheitsklep.pl;
b. na stronach internetowych Koordynatorów;
c. w sklepach stacjonarnych Koordynatorów.
5. Podmiotem działającym w imieniu Organizatora jako wykonawca Promocji jest FHU Maciej Kowal z siedzibą w Warszawie (02-746 Warszawa), ul. Noskowskiego 20/42, REGON: 141128452, NIP: 521 325 85 64 (dalej: „Wykonawca”). Wykonawca odpowiedzialny jest za przyjmowanie, weryfikację i przechowywanie zgłoszeń Uczestników Promocji, a także za przyjmowanie zwrotów produktów w przypadku Promocji organizowanej na stronie internetowej Spółki www.leifheitsklep.pl oraz na stronach internetowych i w sklepach stacjonarnych Koordynatorów.
6. Celem Promocji jest zapewnienie Nabywcom produktu uczestniczącego w Promocji pełnego zadowolenia z decyzji o jego wyborze. W przypadku braku satysfakcji z użytkowania Produktu Nabywca będzie miał możliwość jego zwrotu na zasadach wskazanych w § 5 Regulaminu.
§ 2. Termin i miejsce Promocji
1. Promocja trwa od dnia 01.09.2023 r. do dnia 31.10.2023 r. W przypadku zakupów dokonywanych w sklepach internetowych Spółki lub Koordynatorów Promocja obowiązuje od dnia 01.09.2023 r. godz. 00:00 do dnia 31.10.2023 r. godz. 23:59 – decyduje data i godzina wysłania zamówienia na serwer sklepu internetowego.

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski oraz dotyczy Produktów zakupionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. Zasady Promocji
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4 poniżej Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które dokonują zakupu Produktów w sposób opisany w Regulaminie dla celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, będące konsumentami, zwane dalej „Uczestnikami” lub „Nabywcami”.
2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Uczestnictwo w Promocji uzależnione jest od zakupu przynajmniej jednego z Produktów wymienionych w ust. 5 poniżej. Formularz uczestnictwa w Promocji stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. W Promocji każdy Uczestnik może wziąć udział tylko jeden raz, nabywając maksymalnie do pięciu sztuk Produktów objętych Promocją.
4. Uczestnikowi Promocji przysługuje tylko jednokrotne uprawnienie do zwrotu jednej sztuki każdego zakupionego w Promocji Produktu na rzecz danej osoby lub na dany adres.
5. Promocja obejmuje wyłącznie deski do prasowania Air Board (dalej łącznie zwane: „Produktami” lub indywidualnie „Produktem”). Załącznik nr 2 zawiera pełną listę Produktów objętych Promocją. Produkty służą wyłącznie do użytku domowego, a nie komercyjnego i nie mogą być dalej odsprzedawane lub w inny sposób dystrybuowane.
6. Promocją objęte są wyłącznie Produkty fabrycznie nowe, zakupione przez Nabywców w terminach określonych w § 2 ust. 1, w sklepie internetowym Spółki lub Koordynatorów lub w sklepach stacjonarnych Koordynatorów.
7. Niniejsza Promocja nie podlega łączeniu z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora lub na jego zlecenie.
§ 4. Zwrot Produktów
1. W przypadku braku satysfakcji z użytkowania zakupionego Produktu, Nabywca może zwrócić jeden Produkt w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty jego zakupu:
bezpośrednio do Wykonawcy za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej na następujący adres Wykonawcy: FHU Maciej Kowal, ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa, z dopiskiem: „Promocja Air Board 2023”.
2. O zachowaniu 30-dniowego terminu do zwrotu Produktu decyduje odpowiednio: data osobistego zwrotu Produktu do Wykonawcy, data stempla pocztowego w przypadku przesyłek nadesłanych pocztą lub data nadania dla przesyłek kurierskich.
3. Nabywca zachowuje prawo do zwrotu Produktu w przypadku braku satysfakcji z jego użytkowania w ww. terminie 30 dni kalendarzowych od daty jego zakupu w sklepach internetowych lub stacjonarnych Spółki lub Koordynatorów.

4. Zwrot Produktu w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jego zakupu jest możliwy wyłącznie pod warunkiem łącznego spełnienia wszystkich poniższych warunków:
a. przesłanie Produktu w terminie i w sposób określony w ust. 1 powyżej;
b. zwracany Produkt powinien być czysty, niezniszczony, nieuszkodzony wraz ze wszystkimi akcesoriami, będącymi elementami wyposażenia oryginalnie zakupionego Produktu;
c. przekazanie wraz z Produktem oryginalnego dowodu zakupu Produktu – paragonu fiskalnego lub faktury VAT - zawierającego w szczególności unikalny numer dokumentu, określenie zakupionego Produktu (symbol lub nazwa) oraz cenę zakupu brutto. Jako dowód zakupu nie będą uznawane potwierdzenia dokonania płatności (druki KP, potwierdzenia transakcji kartą, potwierdzenia przelewu, etc.), faktury pro forma czy też dokumenty wydania/dostawy towaru;
d. przekazanie wraz z Produktem wskazanych poniżej danych: data zakupu zgodna z dowodem zakupu; przyczyna zwrotu Produktu; imię i nazwisko oraz dokładny adres pocztowy właściciela rachunku bankowego, numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany przez Wykonawcę przelew ze zwrotem należności. Dane te powinny być przekazane na specjalnym Formularzu zwrotu Produktu dołączonym do Regulaminu.
Wzór formularza zwrotu stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu;
e. dodatkowo, Uczestnik może podać adres e-mail, numer telefonu komórkowego, a także upoważnić do przetwarzania danych w celach marketingowych zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
5. W przypadku zwrotu Produktu Wykonawca zwraca Uczestnikowi wraz z kwotą brutto zakupu Produktu dodatkowo maksymalnie do 20,00 zł celem pokrycia kosztów najtańszej dostępnej formy wysyłki Produktu do Wykonawcy. W przypadku droższej wysyłki Produktu koszty będą zwracane jedynie do 20,00 zł. Przesyłki za zaliczeniem pocztowym lub z jakąkolwiek inną formą płatności, do której dokonania będzie zobowiązany adresat, nie będą akceptowane.
6. Zwrot ceny brutto zakupu Produktu oraz kosztów przesyłki (jeśli dotyczy) nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania kompletnego zgłoszenia zwrotu Nabywcy spełniającego wymogi określone w ust. 1-5 powyżej. Zwrot ceny brutto zakupu Produktu nie obejmuje innych kosztów towarzyszących związanych z jego zakupem, takich jak: wyższy koszt wysyłki, koszty dojazdu do sklepu, koszt dostarczenia zgłoszenia do Koordynatora.
7. Zwrot pieniędzy nastąpi na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy lub gotówką przez Wykonawcę.
8. Uprawnienie Nabywcy do zwrotu Produktu w ramach Promocji nie dotyczy Produktów, co do których poziom satysfakcji z ich użytkowania został obniżony ze względu na ich mechaniczne uszkodzenia oraz wady, w szczególności wynikłe na skutek: niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania przez Uczestnika, przechowywania lub konserwacji; niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji; ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych; lub użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.
9. W razie przesłania Produktu dotkniętego wadami określonymi w ust. 8 powyżej lub bez spełnienia warunków określonych w przepisach Regulaminu, Produkt będzie odesłany zwrotnie Nabywcy na jego koszt; dotyczy to w szczególności Produktów niekompletnych, zniszczonych, modyfikowanych, przesłanych bez dowodu zakupu.

§ 5. Prawo odstąpienia od umowy
W przypadku zakupu Produktu na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu w terminie 14 dni od daty jego zakupu. Po upływie tego terminu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje. Nabywca może jednak zwrócić Produkt na zasadach i warunkach określonych w § 4 Regulaminu.
§ 6. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator – Leifheit Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa.
2. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Promocji, obsługi procesów reklamacji w zakresie Produktów zakupionych w sklepie internetowym leifheitsklep.pl lub procesu zwrotu Produktów w ramach Promocji, a także zwrotu ceny brutto wraz z kosztami przesyłki za Produkt w przypadku skutecznego jego zwrotu oraz dla celów marketingowych w przypadku wyrażenia stosownych zgód przez Uczestników.
3. Podanie i udostępnienie danych osobowych przez Uczestników w Formularzu Uczestnictwa jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji, w tym do obsługi procesu reklamacji (wyłącznie w zakresie Produktów zakupionych w sklepie internetowym leifheitsklep.pl) lub zwrotu Produktów w ramach Promocji, a także zwrotu ceny brutto wraz z kosztami przesyłki za Produkt w przypadku skutecznego jego zwrotu.
4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą:
a. podmioty działające na zlecenie Organizatora, w jego imieniu, które dostarczają i wspierają systemy teleinformatyczne Organizatora (ogólną infrastrukturę teleinformatyczna, pocztę elektroniczną, etc.),
b. niezależni administratorzy danych:
− Wykonawca jako podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie, weryfikację i przechowywanie zgłoszeń Uczestników Promocji, a także za przyjmowanie zwrotów Produktów;
− Poczta Polska, kurierzy lub banki w celu obsługi zwrotów w ramach Promocji.
5. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie doraźnie przez okres konieczny w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Promocji. Dane Uczestników Promocji zostaną usunięte zgodnie z przepisami prawa polskiego po okresie roszczeń konsumenckich w związku z Promocją.
6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Uczestnik Promocji może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie informacji handlowej na temat produktów i usług Organizatora drogą elektroniczną, w szczególności na podany adres e-mail. Wyrażenie zgody przez Uczestników jest całkowicie dobrowolne, a zgoda może być w każdym czasie wycofana, przy czym nie wpływa to na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Uczestnik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.
9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik może zwrócić się do Organizatora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 7. Reklamacje w związku z wadami Produktów w ramach rękojmi za wady
1. Reklamacje związane z wadami Produktów w ramach rękojmi za wady mogą być zgłaszane za pomocą listu poleconego, przesyłki kurierskiej, poczty elektronicznej lub osobiście do Koordynatora, u którego Produkt został zakupiony. Administratorem danych osobowych w związku z rozpatrywaniem reklamacji Produktów zakupionych na stronach internetowych Koordynatorów i w sklepach stacjonarnych Koordynatorów są Koordynatorzy (stosowna klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych powinna zostać przekazana przez Koordynatorów) lub podmioty prowadzące sklepy internetowe, w których zostały zakupione Produkty w ramach Promocji.
2. O wyniku postępowania reklamacyjnego związanego z wadami Produktów w ramach rękojmi za wady, bezpośredni sprzedawca powiadomi Uczestnika w taki sam sposób, w jaki reklamacja została przesłana lub złożona najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego w zakresie wad Produktów Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.
4. Nabywca ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.:
a. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
b. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
c. zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (www.federacja-konsumentow.org.pl).
Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Aktualny Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.leifheitsklep.pl lub stronach internetowych Koordynatorów oraz w sklepach stacjonarnych Koordynatorów.
2. Dodatkowe informacje o Promocji i produktach Leifheit będą udzielane pod numerem infolinii Leifheit Polska Sp. z o. o.: (+48) 787 049 275 (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00).
3. Podpisanie Formularza Uczestnictwa w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią Regulaminu i jego akceptacją.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

pixel